Algemene Voorwaarden

download hier de voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de Zakelijke Klant tijdens de Bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Zakelijke Klant en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden Zakelijk Hema (“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Zakelijke Klant producten, Digitale Inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op Afstand en deze zaken, Digitale Inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Zakelijke Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 3. Zakelijke Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale Inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of Digitale Inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame Gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Zakelijke Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Zakelijke Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) Digitale Inhoud en/of diensten op afstand aan Zakelijke Klanten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Zakelijke Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale Inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor Communicatie op Afstand;
 11. Platform: het Platform Zakelijk Hema waarop Zakelijke Klanten bestellingen kunnen plaatsen bij een HEMA-filiaal naar keuze;
 12. Techniek voor Communicatie op Afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Zakelijke Klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Naam Ondernemer: HEMA

Het vestigings- & bezoekadres, telefoonnummer en e-mailadres van de Ondernemer vindt u in het Platform evenals op de factuur van de Ondernemer. Ook vindt u hier het KvK-nummer en Btw-identificatienummer. Neem contact op met de Ondernemer voor de actuele bereikbaarheid.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op Afstand tussen Ondernemer en Zakelijke Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Zakelijke Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Zakelijke klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Zakelijke Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Zakelijke Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Zakelijke Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Zakelijke Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Zakelijke Klant en/of enige andere voorwaarden, ongeacht de vorm daarvan, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op enig aanbod van de Ondernemer en/of op enig tot stand gekomen overeenkomst tussen Ondernemer en Zakelijke Klant.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, Digitale Inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Zakelijke Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of Digitale Inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Zakelijke Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Alvorens de Zakelijke Klant producten bestelt op het Platform middels het bestelproces, dient de Zakelijke Klant een account aan te maken (“Zakelijk Account”), waarvoor de Zakelijke Klant alle activatiestappen dient te doorlopen. Met de door de Zakelijke Klant gekozen inloggegevens heeft de Zakelijke Klant toegang tot het Platform. Voornoemde inloggegevens zijn persoonlijk in de zin dat deze zijn gekoppeld aan de Zakelijke Klant. De Zakelijke Klant zal het Zakelijk Account enkel gebruiken voor de bedrijfsvoering van de Zakelijke Klant.
 2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Zakelijke Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de Zakelijke Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Zakelijke Klant de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Zakelijke Klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Zakelijke Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, onder meer door het uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op Afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of Digitale Inhoud aan de Zakelijke Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Zakelijke Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Zakelijke Klant met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Zakelijke Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of Digitale Inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op Afstand;
 11. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 13. Indien de Zakelijke Klant een geplaatste bestelling wenst te wijzigen, dient hij zich te wenden tot de Ondernemer. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om door Zakelijke Klant gewenste wijzigingen in de geplaatste bestelling te kunnen weigeren.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De Zakelijke Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Zakelijke Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Zakelijke Klant, of een vooraf door de

Zakelijke Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de Zakelijke Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Zakelijke Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Zakelijke Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Zakelijke Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Zakelijke Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en Digitale Inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De Zakelijke Klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van Digitale Inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Zakelijke Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Zakelijke Klant tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Zakelijke Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Zakelijke Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Zakelijke Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Zakelijke Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Zakelijke Klant en kosten daarvan

 1. Als de Zakelijke Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Zakelijke Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Zakelijke Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. De Zakelijke Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Zakelijke Klant.
 5. De Zakelijke Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Zakelijke Klant deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Zakelijke Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de Zakelijke Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Zakelijke Klant de Ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De Zakelijke Klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de Ondernemer de Zakelijke Klant de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de Zakelijke Klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de Bedenktijd heeft verzocht.
 8. De Zakelijke Klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde Digitale Inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn Herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Zakelijke Klant te bevestigen.
 9. Als de Zakelijke Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle Aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Zakelijke Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Zakelijke Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de Dag waarop de Zakelijke Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Zakelijke Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Zakelijke Klant heeft gebruikt, tenzij de Zakelijke Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Zakelijke Klant.
 4. Als de Zakelijke Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting Herroepingsrecht

De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het Herroepingsrecht, maar

alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, Digitale Inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden aangeboden aan de Zakelijke Klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, Digitale Inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Zakelijke Klant; en
 5. de Zakelijke Klant heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra de Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de Zakelijke Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Zakelijke Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van Digitale Inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Zakelijke Klant; en
  2. de Zakelijke Klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de Zakelijke Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en inclusief eventuele prijsafspraken, tenzij anders vermeld.
 8. De Ondernemer behoudt zich het recht voor prijzen van de aangeboden producten en/of diensten te wijzigen, als gevolg waarvan prijswisselingen kunnen ontstaan.
 9. Voor bestellingen met een factuurbedrag lager dan EUR 50,-, brengt de Ondernemer bezorgkosten in rekening bij de Zakelijke Klant.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Zakelijke Klant op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Zakelijke Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Zakelijke Klant aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De Ondernemer kan bepalen dat het mogelijk is om een bestelling op te halen in het betreffende HEMA-filiaal, dit ter keuze aan de Ondernemer.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Zakelijke Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Zakelijke Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Zakelijke Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Zakelijke Klant of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Alle leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale leveringstermijn. Verzuim van de Ondernemer treedt niet in bij overschrijding van leveringstermijnen. In geen enkel geval is Ondernemer aansprakelijk voor de door de Zakelijke Klant geleden schade als gevolg van overschrijding van leveringstermijnen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De Zakelijke Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Zakelijke Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 1. De Zakelijke Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Zakelijke Klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Zakelijke Klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Zakelijke Klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. De Zakelijke Klant dient betalingen aan de Ondernemer te voldoen volgens de in de bestelprocedure en via de website aangegeven betaalmethoden. De betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de Ondernemer.
 2. Door het plaatsen van een bestelling, gaat de Zakelijke Klant akkoord met het ontvangen van een factuur op het door de Zakelijke Klant opgegeven e-mailadres. De Zakelijke Klant is geheel verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen in geval van de bestelmethode betalen op rekening de door de Zakelijke Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de Dag nadat de Zakelijke Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. De Zakelijke Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 5. Indien de Zakelijke Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Zakelijke Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Zakelijke Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is enkel aansprakelijk voor de door de ondeugdelijkheid van door haar gemaakte of geleverde producten veroorzaakte directe schade of voor directe schade verband houdend met het uitvoeren van bestellingen.
 2. In het geval de Ondernemer op grond van overeenkomst of uit enige andere hoofde aansprakelijk is, is de totale aansprakelijkheid jegens de Zakelijke Klant beperkt tot vergoeding van het door de Zakelijke Klant aan Ondernemer verschuldigde totaal aan factuurbedragen van de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden.
 3. Aansprakelijkheid van de Ondernemer jegens de Zakelijke Klant voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. In geen enkel geval is Ondernemer aansprakelijk voor schade ten opzichte van derden. Voorts is uitgesloten aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data of documenten.
 4. Aansprakelijkheid van Ondernemer voor het consumeren van producten die zijn voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum, na de betreffende houdbaarheidsdatum, is uitgesloten.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van Ondernemer vervalt indien de Zakelijke Klant meer dan 14 dagen na het ontstaan daarvan bij de Ondernemer meldt.
 6. In geval de Zakelijke Klant door de Ondernemer wordt geïnformeerd over een recall-actie voor producten die gebreken bevatten, verplicht de Zakelijke Klant zich tot het verlenen van volledige medewerking aan een dergelijke recall-actie conform instructie.
 7. De Ondernemer is niet aansprakelijk jegens de Zakelijke Klant voor schade, verliezen, pandemieën of kosten veroorzaakt door een vertraging of het niet nakomen van verplichtingen, indien en voor zover deze vertraging of niet nakoming is veroorzaakt door overmacht, waaronder mede wordt verstaan oorlog, geweld, ongevallen, aardbevingen, stormen, overstromingen, branden of enige andere vorm van natuurgeweld, overheidsmaatregelen, stakingen, werk stilleggingen, elektriciteitsstoringen, tekortkomingen van toeleveranciers, storingen met betrekking tot internet of computernetwerk, transportproblemen en de niet-beschikbaarheid van één of meerdere personeelsleden.

 

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Zakelijke Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Zakelijke Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Zakelijke Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die niet minnelijk geschikt kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de Ondernemer is gevestigd.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Zakelijke Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Zakelijke Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager.

 

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Ondernemer is te allen tijde bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Zodra de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de website zijn gepubliceerd en de Zakelijke Klant vervolgens een bestelling plaatst, zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.