Copyright

HEMA is trots en zuinig op het sterke merk dat door de jaren heen is opgebouwd. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam HEMA, het logo en de beelden van bekende HEMA artikelen zoals de rookworst en Jip & Janneke artikelen. HEMA staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van HEMA, vooraf contact op te nemen met de afdeling Corporate Communicatie van HEMA. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van HEMA, zal HEMA zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van HEMA voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits HEMA daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met:
HEMA B.V.
afdeling Corporate Communicatie
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
telefoon: 020-311 4370
of stuur een e-mail

Ook kun je voor vagen of informatie contact opnemen met:
Witte Trading B.V. (Zakelijk HEMA)
Nieuwe Markt 7
6001 EL Weert
telefoon: +31 (0) 495-524311
of stuur een e-mail

Content op de website

Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij HEMA B.V. en/of Witte Trading B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van HEMA B.V. of Witte Trading B.V., behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.